Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi Združenja zavarovalnih agencij, gospodarsko interesno združenje je Uprava združenja dne 14.5.2013 sprejela naslednja

 

Pravila
o delovanju Združenja zavarovalnih agencij, GIZ

 

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen

S temi pravili Uprava Združenja zavarovalnih agencij, GIZ (v nadaljnjem besedilu: uprava) določa notranjo organizacijo združenja, način imenovanja in pristojnost organov združenja, postopek včlanjevanja in izstop iz Združenja zavarovalnih agencij, GIZ (v nadaljnjem besedilu: združenje).

S temi pravili se konkretizirajo določila pogodbe o ustanovitvi združenja ter podrobneje urejajo področja, ki jih načelno že določa pogodba. V primeru, da posamezno določilo pravil ni v skladu s pogodbo, se pogodba o ustanovitvi združenja neposredno uporablja.

II. ČLANSTVO ZDRUŽENJA

2. člen

Pravice in dolžnosti članov združenja so navedene v Pogodbi o ustanovitvi.
V združenje so včlanjeni:

  • ustanovni člani in
  • člani, ki pristopijo k združenju na podlagi podpisa pristopne izjave.

 

3. člen

Član združenja je lahko vsak gospodarski subjekt, torej pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z drugimi zavarovalnimi posli. Član združenja je lahko vključen tudi v druga podobna združenja, če to ni v škodo združenja.
Člani združenja imajo pravico, da preko svojih predstavnikov v skupščini ter drugih organih združenja sodelujejo pri upravljanju in delovanju združenja.
Vsi člani združenja so enakopravni. Vsak ima en glas.

4. člen

Gospodarski subjekt, ki želi postati član združenja mora predhodno podpisati pristopno izjavo, s katero izjavi, da sprejema osnovno strategijo združenja ter, da se strinja s Pogodbo o ustanovitvi in internimi akti združenja in da bo izpolnjeval vse dogovorjene obveznosti. Kandidat pristopni izjavi priloži tudi sklep o registraciji in Obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti Statističnega urada ter dovoljenje za opravljanje drugih zavarovalnih poslov oz. vlogo za izdajo dovoljenja, ki jo je naslovil na pristojni državni organ.

Poslovni sekretar preveri dokumentacijo in plačilo članarine ter upravi poda predlog o sprejemu novega člana.

5. člen

O sprejemu novega člana odloča uprava.

O sprejemu novega člana uprava sprejme sklep in z njim seznani novega člana. Sklep je dokončen in zoper njega ni pritožb.

Uprava lahko zavrne pristopno izjavo le iz objektivnih razlogov. V primeru, da je kandidat zavrnjen, se mu vplačana članarina povrne.

Če pristopi nov član v prvi polovici leta, mora za to leto plačati celoletno članarino, če pa pristopi v drugi polovici leta pa le polletno članarino.

 

III. Častni člani

6. člen

V skladu s pogodbo o ustanovitvi, lahko uprava, na predlog kateregakoli člana združenja imenuje častnega člana. Častni član lahko aktivno sodeluje na skupščini, nima pa pravice glasovanja. Prav tako ne more biti imenovan v organe združenja, razen v arbitražo.

Častni člani niso dolžni plačevati članarino.

 

IV. Prenehanje članstva

7. člen

Članstvo v združenju lahko preneha na dva načina, in sicer lahko član izstopi ali pa je izključen.

 

V. Izstop

8. člen

Član, ki želi izstopiti iz združenja, mora članstvo odpovedati najmanj en mesec pred iztekom koledarskega leta. Do dneva izstopa mora član poravnati vse obveznosti do združenja.

Sklep o izstopu sprejme uprava, poslovni sekretar pa preveri ali je član poravnal vse svoje obveznosti.

 

VI. Izključitev

9. člen

Član združenja je izključen iz združenja v primerih in pod pogoji, ki so določeni v Pogodbi o ustanovitvi.

Na predlog Uprave sprejme skupščina sklep o izključitvi. Sklep je dokončen in zoper njega ni mogoča pritožba. Kljub izključitvi je član dolžan poravnati do združenja vse finančne obveznosti.

 

VII. ORGANI ZDRUŽENJA

VII/1. SKUPŠČINA

10. člen

Skupščino združenja sestavljajo vsi njeni člani. Vsak član ima en glas. Član lahko uveljavlja svojo pravico do udeležbe in odločanja na skupščini preko pooblaščenca na podlagi pooblastila.

Skupščina deluje na zasedanjih, ki jih vodi predsednik skupščine. Na predlog Uprave imenuje skupščina predsednika skupščine za vsako zasedanje posebej.

Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred sejo.

Skupščino začne predsednik ali pooblaščen član uprave, ki na podlagi podpisov o navzočnosti ugotovi, ali je skupščina sklepčna. Če uprava ugotovi, da skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 minut. Po izteku 30 minut se šteje, da je skupščina sklepčna, ne glede na število prisotnih članov.

 

[/col] [col size=”6″]

11. člen

Uprava predlaga skupščini izvolitev predsednika skupščine in zapisnikarja.

Predsednik skupščine vodi sejo, določa način in potek seje ter usklajuje delo skupščine, daje na glasovanje predloge in razglaša izide glasovanja ter podpisuje sklepe in zapisnik skupščine.
V dnevnem redu skupščine je praviloma vsakokratna zadnja točka dnevnega reda »vprašanja in predlogi članov«.

12. člen

Skupščina sklepa samo o zadevah, ki so bile uvrščene na dnevni red. Skupščina sprejema svoje odločitve s sklepi.
Skupščina poteka po točkah dnevnega reda, ki jih napoveduje predsednik.

13. člen

Skupščina sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov v skladu s pogodbo o ustanovitvi, razen v zadevah, v katerih pogodba o ustanovitvi združenja predpisuje drugačno večino. Predsednik da predlog sklepov na glasovanje, ko ugotovi, da o posamezni zadevi ne želi nihče več razpravljati. Ko predsednik razglasi veljavnost določenega sklepa, sta razprava in sklepanje o tem končana.

14. člen

Na skupščini se glasuje javno, za vsak sklep posebej (izjemoma se lahko glasuje tudi v paketu za več sklepov hkrati).
O poteku skupščine se vodi zapisnik.

Zapisnik vsebuje predvsem naslednje podatke:

  • dan, kraj in čas zasedanja,
  • število navzočih članov združenja oziroma njihovih zastopnikov,
  • dnevni red zasedanja,
  • navedbo udeležencev v razpravi in kratke povzetke razprave,
  • sprejete odločitve in rezultate glasovanja po posameznih točkah dnevnega reda,
  • formulacijo sprejetih sklepov.

Vsem članom združenja, ne glede ali so bili na zasedanju skupščine ali ne, se pošljejo skupščinski sklepi.

 

VII/2. UPRAVA

15. člen

Sestava uprave in način imenovanja, mandat predsednika in članov, je določena s pogodbo o ustanovitvi združenja.

16. člen

Uprava odloča na sejah, ki jih sklicuje predsednik uprave. Uprava lahko veljavno odloča, če so na seji prisotni vsaj trije člani. Odločitve se sprejemajo s soglasjem vseh prisotnih članov.
Dnevni red določa predsednik uprave. Člani uprave lahko zahtevajo spremembo ali dopolnitev dnevnega reda.
Predsednik in član uprave imajo po en glas.
Uprava sprejema odločitve v obliki sklepov.
O zasedanju uprave se piše zapisnik. Zapisnik podpiše predsednik uprave in zapisnikar.
Uprava za svoje delo odgovarja skupščini.

 

VII/3. POSLOVNI SEKRETAR

17. člen
Poslovni sekretar, ki ga imenuje uprava združenja, opravlja predvsem strokovna, tehnična in administrativna dela združenja.
Naloge opravlja v okviru pooblastil, ki jih da uprava združenja.
Uprava določi nagrado za delo poslovnega sekretarja.

 

VIII. DELOVNA TELESA ZDRUŽENJA

VIII/1. Arbitraža združenja

18. člen

Vsi spori iz razmerij znotraj združenja in med člani združenja ter zaradi nelojalne konkurence se rešujejo pri arbitraži združenja, ob izključitvi sodne pristojnosti.
Arbitražo združenja sestavljata po dva arbitra, ki jih imenujeta stranki arbitražnega spora in predsedujoči, ki ga imenujejo vsi štirje arbitri. Arbitre in predsedujočega imenujejo člani združenja izmed vodilnih delavcev članic združenja ali zunanjih strokovnjakov.

Tožeča stranka je dolžna poslati toženi stranki tožbo in istočasno imenovati dva arbitra. Tožena stranka je dolžna v 14 dneh po prejemu tožbe odgovoriti na tožbo in pisno imenovati dva arbitra. Če tožena stranka tega ne naredi, imenuje arbitra uprava.

Tako imenovani arbitri imenujejo predsedujočega. Če arbitri v mesecu dni ne morejo doseči soglasja glede izbire predsedujočega, ga imenuje uprava izmed predlaganih kandidatov.
Pri reševanju sporov se smiselno uporablja zakon o pravdnem postopku.

 

VIII/2. Ostala delovna telesa

19. člen
V združenju lahko delujejo še druge občasne ali stalne komisije, katere pristojnost opredeli ob imenovanju uprava združenja. V delovno telo združenja uprava imenuje liho število članov izmed vodilnih delavcev članov združenja. Mandat članov ni omejen.

Pristojnost in način dela določi uprava.

Strokovna, administrativna in tehnična dela  ter druga opravila za odbore, komisije ali sekcije opravlja poslovni sekretar združenja.

 

IX. FINAČNO POSLOVANJE

20. člen

Za finančno poslovanje je odgovorna uprava združenja. Opravljanje računovodstva in knjigovodstva se s pogodbo prenese na specializirano  zunanjo organizacijo.

 

X. PRENEHANJE ZDRUŽENJA

21. člen

O prenehanju združenja, odloča skupščina z dvotretjinsko večino glasov vseh članov.

Premoženje združenja, ki je ostalo po izvršenem obračunu, se razdeli med člane v sorazmernem deležu vplačanih članarin, razen če s sklepom o prenehanju ni drugače odločeno.

Če premoženje združenja ne krije obveznosti združenja, jamčijo člani solidarno.

 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen

Ta pravila sprejme Uprava združenja. Veljati začnejo z dnem sprejema.
Vsak novi član, ki pristopi združenju se seznani s tem aktom.

 

Maribor, dne 14.5.2013

Združenje zavarovalnih agencij, GIZ
Uprava